Mokykla

Mokyklos tipas: pagrindinė mokykla (kodas 3123)
Mokomoji kalba: lietuvių
Direktoriaus vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija: Vytautas Arvasevičius, III vadybinė kategorija

  MISIJA

               Šakynos pagrindinė mokykla yra bendrojo lavinimo mokykla, ugdanti mokinius pagal  priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, pritaikanti bendrojo lavinimo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vykdanti neformalųjį mokinių ugdymą, tėvų ir vietos bendruomenės narių pedagoginį švietimą.

 MOKYKLOS VIZIJA

              Šakynos pagrindinė mokykla – ugdymo įstaiga, vykdanti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, kurioje dirba kvalifikuota pedagogų komanda, gebanti , išsilavinusią, gebančią sėkmingai integruotis nuolat besikeičiančioje visuomenėje asmenybę.

                   Mokyklos veiklos 2013-2014 m.m. tikslas ir uždaviniai

Tikslas:  Kokybiškai įgyvendinti respublikos, rajono ir mokyklos strateginius tikslus ir uždavinius.

 Uždaviniai:

  1. Vykdyti tikslingą mokytojų kvalifikacijos kėlimą ir gerosios patirties sklaidą.
  2. Užtikrinti mokyklos veiklos planavimo ir rezultatų analizės dermę.
  3. Siekti kokybiško ugdymo proceso vykdymo.
  4. Puoselėti mokyklos tradicijas.

Mokykla vykdo:Formaliojo švietimo pradinio, adaptuotą ir specialiojo pradinio ugdymo programas, formaliojo pagrindinio, adaptuotą ir specialiąją pagrindinio ugdymo programas

Neformaliojo švietimo priešmokyklinio ugdymo programą.