Mokykla

Mokyklos tipas: pagrindinė mokykla (kodas 3123)
Mokomoji kalba: lietuvių
Direktoriaus vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija: Vytautas Arvasevičius, III vadybinė kategorija

  MISIJA

               Šakynos pagrindinė mokykla yra bendrojo lavinimo mokykla, ugdanti mokinius pagal  priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, pritaikanti bendrojo lavinimo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vykdanti neformalųjį mokinių ugdymą, tėvų ir vietos bendruomenės narių pedagoginį švietimą.

 MOKYKLOS VIZIJA

              Šakynos pagrindinė mokykla – ugdymo įstaiga, vykdanti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, kurioje dirba kvalifikuota pedagogų komanda, ugdanti gebančią sėkmingai integruotis nuolat besikeičiančioje visuomenėje asmenybę.

Mokyklos veiklos 2014-2015 m.m. tikslas ir uždaviniai

Tikslas:  Kokybiškai įgyvendinti respublikos, rajono ir mokyklos strateginius tikslus ir uždavinius.

 Uždaviniai:

  1. Vykdyti veiklą, skirtą gabiųjų mokinių ugdymui, ypatingą dėmesį skiriant kiekvieno mokinio pažangai.
  2. Tobulinti mokyklos bendruomenės ir visuomenės informavimo sistemą.
  3. Aktyviau diegti inovacijas ugdymo procese.

Mokykla vykdo: Formaliojo švietimo pradinio, adaptuotą ir specialiojo pradinio ugdymo programas, formaliojo pagrindinio, adaptuotą ir specialiąją pagrindinio ugdymo programas

Neformaliojo švietimo priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.

Parašykite komentarą

Vardas
El. pašto adresas
Interneto puslapis

*