Vaiko gerovės komisija

Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyriuje teikiama pedagoginė, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo pagalba vaikams ir jų tėvams (globėjams).

Skyriaus vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkas: Justina Lukoševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorius: Diana Navickienė, pradinių klasių mokytoja;

Nariai:

Rosita Veikalienė, socialinė pedagogė;

Ieva Griniūtė, logopedė/specialioji pedagogė;

Gražina Jurgaitienė, anglų kalbos mokytoja;

Jurgita Kriščiūnienė, lietuvių kalbos mokytoja.