Socialinė parama mokiniams

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

Socialinė parama mokiniams skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal priešmokyklinio ugdymo programas ar bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas.

Socialinė parama mokiniams neskiriama mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai yra atleisti nuo mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

Socialinės paramos mokiniams rūšys

1. mokinių nemokamas maitinimas:

1.1. pietūs;

1.2. pusryčiai (pavakariai);

1.2. maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

Kokią socialinę paramą gali gauti mokiniai?

Priklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų mokiniams gali būti suteikta socialinė parama:

1. Bendrąja tvarka:

1.1. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ar pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) programas, turi teisę į nemokamus pietus, jeigu pajamos vienam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (153 Eur), (nuo 2015-01-01 VRP-102 Eur);

1.2. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal bendrojo lavinimo programas, turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu pajamos vienam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (153 Eur) dydžio.

2. Kitais savivaldybės nustatytais atvejais skiriami nemokami pietūs, jeigu pajamos vienam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP (204 Eur) dydžiai ir jeigu tinka nors vienas iš šių atvejų atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas:

2. 1. mokinys yra iš bendrai gyvenančių asmenų auginančių 3 ir daugiau vaikų;

2. 2. kuris nors iš mokinio tėvų ar bendrai gyvenančių asmenų yra pensininkas ar neįgalus;

2. 3. mokinys yra patyręs socialinę riziką;

2. 4. vienas iš mokinio tėvų nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnametį mokinį (pateikus juridinių asmenų pažymą);

2. 5. mokinys netekęs maitintojo;

2. 6. sunki materialinė padėtis (sunki bendrai gyvenančio asmens liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, stichinė nelaimė), pristačius atitinkamos įstaigos ar organizacijos tai patvirtinantį raštą.

3. Savivaldybės nustatyta tvarka 5-12 klasių mokiniai patyrę socialinę riziką, turi teisę į nemokamus pusryčius (pavakarius), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas, kai pajamos vienam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžio.

Mokiniams, kurių vidutinės pajamos pajamos vienam bendrai gyvenančiam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (kitais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.  Mokiniams, kuriems iki mokslo metų pabaigos buvo skirtas nemokamas maitinimas, vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose maitinimas skiriamas be atskiro tėvų kreipimosi (prašymo), pagal mokyklos pateiktą stovyklautojų sąrašą.

Bendrai gyvenančių asmenų pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas

<p >Bendrai gyvenančių asmenų vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal:<ul >

  • 1) 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nurodytas LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje,
  • 2) pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams?

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) nuo liepos 1 d. kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijąužpildydamas prašymo-paraiškos formą SP-11, šeimos duomenų formą SP-1 bei duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį formą SP-2, pridėdamas pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas ir kitus reikalingus dokumentus, socialinei paramai mokiniams gauti.

Kuriam laikotarpiui skiriama socialinė parama mokiniams?

Nemokamas maitinimas skiriamas:

1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos, jeigu per tą laikotarpį nesikeitė bendrai gyvenančių asmenų pajamos (įvykus pasikeitimams, pareiškėjas informuoja seniūniją);

2. pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos, jeigu per tą laikotarpį nesikeitė bendrai gyvenančių asmenų pajamos (įvykus pasikeitimams, pareiškėjas informuoja seniūniją);

3. vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamų dienininių vasaros poilsio stovyklų metu.

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mokslo metų pradžioje, bet ne ilgiau kaip iki spalio 5  d.

Socialinės paramos mokiniams teikimas

Mokinių nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi. Valstybinių mokyklų mokinių nemokamas maitinimas teikiamas Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarka, o savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų mokiniams – savivaldybių tarybų patvirtinta mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarka.

Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pagal gyvenamąją vietą, vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtinta paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarka.

Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:

1) pinigais;

2) nepinigine forma, jeigu mokinys yra patyręs socialinę riziką.

Mokinio reikmenų rinkinių sudarymas ir jų kainos nustatymas

Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 120 procentų BSI dydžio (45,6 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus (nuo 2015-01-01 BSI-38 Eur).

Pareiškėjo atsakomybė

Jeigu, mokiniui yra skirta socialinė parama ir mokslo metų eigoje pasikeitė bendrai gyvenančių asmenų  pajamos, pareiškėjas privalo apie tai informuoti seniūniją. Pareiškėjas nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus socialinei paramai gauti, ir dėl to neteisėtai ją gavęs, privalės grąžinti neteisėtai gautos paramos dydžio lėšas arba jos bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos apie socialinę paramą mokiniams rasite: Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijose, Šiaulių rajono mokyklose ir darželiuose,  Šiaulių r. savivaldybės tarybos 2014-06-26 sprendime Nr. T-150 Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje http://www.socmin.lt/.

 

Parašykite komentarą