Pagalba mokiniui

Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyriuje teikiama pedagoginė, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo pagalba vaikams ir jų tėvams (globėjams).

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Socialinis pedagogas –

Logopedas – organizuoja individualias ir grupines pratybas, taiko specialius darbo būdus ir metodus, numato artimuosius ir tolimuosius darbo su mokiniais tikslus, dalyvauja skyriaus Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, sudaro individualias ir grupines užsiėmimų programas, konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, vykdo pirminį vaikų kalbos vertinimą, rūpinasi vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimu, foneminės klausos, protinės veiklos, bendros motorikos, artikuliacinio aparato vystymu, žodyno turtinimu, gramatikos tobulinimu.
Logopedo darbo laikas: ketvirtadieniais 8.30-14.25 val.

Logopedo konsultacijų laikas tėvams: ketvirtadieniais 14.30-15.30 val.

Konsultacijai registruotis iš anksto el. p. ieva.griniute4@gmail.com

Specialusis pedagogas – organizuoja individualias ir grupines pratybas, taiko specialius darbo būdus ir metodus, numato artimuosius ir tolimuosius darbo su mokiniais tikslus, dalyvauja skyriaus Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, sudaro individualias ir grupines užsiėmimų programas, konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus.

Specialiojo pedagogo darbo laikas: antradieniais 8.30-14.45 val.

Specialiojo pedagogo konsultacijų laikas tėvams: antradieniais 14.50-15.20 val.

Konsultacijai registruotis iš anksto el. p. ieva.griniute4@gmail.com

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas – 

Šakynos skyrių prižiūri ir konsultuoja teisėtvarkos klausimais Viešosios policijos skyriaus Kaimiškosios policijos nuovados tyrėjas Žilvinas Drąsutis (tel. 8 671 05628); Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas Egidijus Jankauskis  (tel. 8 615 94 112).